نمایندگی رسمی پارس شعاع شیراز

شیراز – حدفاصل چهار راه مشیر و نمازی – روبه روی کوچه 65 – نورافشان 07132242877

شماره تماس

071-322228770

071-32247322

فاکس

071-32247373

همراه

09391353515